Начало / Блог / На път с автобус – права на пътниците
На път с автобус – права на пътниците

На път с автобус – права на пътниците

В разгара на лятото много българи се замислят как най-комфортно да пъту­ват и да не съсипят почивката си с транспортни неуре­дици и проблеми. Един от най-евтини­те начини за прид­вижване си остава автобусът. Полезно е да се знае, че от 1 март тази година влезе в сила Регла­мент на Европейс­кия парламент и на Съвета на Европа, който защитава правата на пътува­щите с автобус, та­ка както на авиопасажерите напри­мер. Документът се прилага за хора, ползващи редовни превози, когато точ­ката на качване или слизане се намира на територията на държава – членка на ЕС. Европейското за­конодателство регламентира предимно пъту­ванията на дълги разс­тояния – от 250 или пове­че километра. Ето и под­робности:

1. B случай на закъснение при замина­ване с повече от 90 ми­нути или отмяна на пътуване което продължава повече от 3 часа, пътни­ците имат право на безплатна храна и на­питки. При необходи­мост на хората се пола­гат две нощувки в хотел на цена максимум до 80 евро за нощувка. Това обезщетение обаче от­пада, ако автобусната компания може да дока­же, че отмяната или закъснението се дължат на тежки атмосферни условия или природни бедствия.

2. Лицата с увреждания и с намалена подвижност имат право на безплатна помощ в определените автогари, както и на подкрепа в превозното средство. Регламентът задължава персонала на превозва­ча да бъде обучен, за да помага на хората със специализирани нужди.

З. Ако недобросъвестна автобусна фирма ви е продала дуб­лиращ се билет и няма толкова налични места, колкото са резервира­ни, или автобусът закъс­нее с повече от 2 часа, превозвачът трябва да предложи на пътниците избор между възстано­вяване на цената за би­лета и транспорт до крайната дестинация по друг маршрут. Ако пре­возвачът не изпълни то­ва   свое   задължение, трябва да плати обезще­тение в размер на 50% от стойността на билета.

4. В случай на произшествие автобусна­та компания трябва не­забавно да осигури практическа помощ (храна, дрехи, напитки и ако е необходимо, мак­симум две нощувки нас­таняване в хотел за це­на не повече от 80 евро на нощувка).

5. Регламентът задължава в случай на смърт или телесна пов­реда   превозвачът   да изплати обезщетение, като максималният раз­мер за България е до 220 000 евро.bus travel

6. При загуба или повреда на багаж авто­бусната компания също дължи обезщетение, ко­ето е до 1200 евро. “И преди регламентът да влезе в сила имаше добросъвестни превозвачи, които изпълняваха тези правила”, категоричен е Богомил Николов от Асоциация “Активни потребители”. По думите му е напълно нормално един държащ на името си собственик на фирма да оказва съдействие на потребителите на ус­лугите му. От 1 март обаче и недотам коре­ктните превозвачи ня­мат друг избор, освен да съобразяват дей­ствията си със законо­дателството. В проти­вен случай ги очакват санкции, които варират от 500 до 10 000 лв

Начало