Начало / По света / Азия / Месопотамия, Тигър и Ефрат
Месопотамия, Тигър и Ефрат

Месопотамия, Тигър и Ефрат

Историческата област Месопота­мия (от гръцки „земя между две реки”), заема площта между реките Тигър и Ефрат, от планините на Мала Азия на север до Персийския залив на юг. За първи път името се появява непосредствено след Алек­сандър Велики. Тя е именувана Ал-Джазиро (островът) от арабите.Euphrates

На юг е Вавилония, наречена така на името на град Вавилон. От географската ширина на Багдад Тигър и Ефрат стават реки близ­наци. Те в продължение на хилядо­летия постоянно са сменяли леглата си, а много често и посоката си.

Падината Месопотамия — това е долното течение на реките близнаци Тигър и Ефрат. От гр. Рамади, на 110 км западно от Багдад на Ефрат и под Самара, на 100 км на северо­запад от Багдад, тя е почти равна низина. От Багдад до вливането на Шат ел-Араб разликата във висо­чината е само 10 м, което прави около 2 м на всеки 100 км. Това е предопределило образуването на пластове от тиня и покачване на реч­ното легло, което водело до навод­нения и мощни разливи. В най-дол­ната част заблатяванията са довели до образуването на хоурс — блата заети от тръстика, които от древни времена давали убежище на оне­правданите и угнетените.Tigris_river_Mosul

Месопотамия без Тигър и Ефрат е все едно живот без слънце и вода. Двете най-големи реки на Западна Азия водят началото си от планините на Източна Турция. Дължи­ната на Ефрат (арабското Ал-Фурат, библейското Ферат) е 2700 км, а на Тигър (арабското Шат-Дийла и библейското Хидекел) — 1900 км. И двете реки преминават като само­стоятелни, т.е. със самостоятелни водни басейни, две трети от своя път до Персийския залив, за да достиг­нат, до периферията на Месопота­мия — депресия, запълнена от на­носи, която в истинския смисъл на думата е тяхната делта. Най-харак­терното за тях е, че по време на пълноводие носят огромни коли чества от наноси (основно тиня и глина). Тогава те внасят в Двуречие-то около 6000 куб.м водна маса за всяка секунда и 3 млн. тона мате­риал всеки ден.

На около 190 км от Персийския залив двете реки се сливат, за да образуват Шат ел-Араб, река, която в последните си километри е граница между Ирак и Иран. Тя образува делта при вливането си в Персийс­кия залив. От двете страни ивици от земя, широки до 5 км, се напояват, за да осигурят отглеждането на най-вкусните фурми на света. До град Басра, на около 110 км навътре по реката, навлизат морски съдове.euphrates_river

На един от площадите на Баг­дад, сред остров от зеленина, се издига необикновена скулптурна група: девойка излива вода от го­лям глинен съд, наподобяващ наша стомна, в поставените в нозете й 40 по-малки съда. Това е мотив от една от приказките в „Хиляда и една нощ” В нея е олицетворено отношението, любовта на човека към живител­ната влага. Без вода, няма живот.

Начало